Paribasa Sunda Anu Di Mimitian Ku Huruf R Jeung S

Paribasa Sunda Anu Di Mimitian Ku Huruf R Jeung S

Paribasa Sunda Anu Di Mimitian Ku Huruf R Jeung S
Rambat kamalé.
Hartina : Dina ayana perkara, maké ngarawél ka si itu, mamawa ka si ieu, tapi temahna mah urang sorangan anu salah jeung anu disalahkeunana.

Raweuy beuweungeun, rambay alaeun.
Hartina : Loba dahareun, da loba pepelakan.

Rejeki maungeun.
Hartina : Rejeki anu gede anu datangna bleg sakalian, ngan hanjakalna rejeki anubleg-blegan kitu mah langka pisan kapanggihna.

Reuntas ku tingkah.
Hartina : Turun harkat ku lantaran goréng laku lampah.

Riung mungpulung.
Hartina : Duduluran karumpul kabéh.

Riung-mungpulung.
Hartina : Ngumpul saduduluran.

Rujak sentul.
Hartina : Jelema nu teu ngartieun kana maksud omongan atawa carita batur.

Rumbak caringin di buruan.
Hartina : Dina aya kasusahan atawa karerepet, geus teu boga kolot saluhureun anubisa mépélingan ka urang.

Rumbak kuntieun.
Hartina : Henteu lengkep, aya baé anu kurang nu matak cua kana haté.

Rup ku padung. rap ku lemah, katuruban taneuh beureum.
Hartina : Maot. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot.

Rusuh luput = Gancang pincang.
Hartina 1 Migawé naon bae anu rurusuhan, temahna matak kaduhung, sabab hasilna teu matak nyugemakeun.

Sabata sarimbagan.
Hartina : Sauyunan, layeut, tara aya pacéngkadan.

Sabobot sapihanéan.
Hartina : Sauyunan, sapapait. samamanis, sabagja. sacilaka.

Sabuni-buni nu ngising.
Hartina : Sanajan dibunian atawa disumputkeun ogé, ari laku-lampah anu goréng mah awal-ahir sok kudu kanyahoan baé.

Sadom araning baraja, sakunang araning geni.
Hartina:
. Sanajan saeutik, omat ulah wani ngagasab duit Nagara.
. Perkara anu bisa ngalantarankeun cilaka sanajan leutik.

Sagalak-galaking macan, moal datang ka nyatu anak.
Hartina : Sakumaha kejemna atawa tégana nu jadi bapa, moal datang ka nyilakakeun atawa ngabinasa ka nu jadi anak.

Sagalak-galakna macan, tara nyatu anak.
Hartina : Sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa, umumna mah tara téga ka nu jadi anak.

Sagara tanpa tepi.
Hartina : Euweuh anggeusna, euweuh béakna.

Sagolék pangkék,sacangreud pageuh.
Hartina : Henteu cidra kana jangji.

Sahérang-hérangna cai béas.
Hartina : Galibna haté téh hésé pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nga nyenyeri ka urang.

Sahérang-hérangna cibéas, moal hérang cara cisumur.
Hartina : Sasarina lamun geus aya pacéngkadan, sok tara bisa hadé deui carabaréto saméméh aya pasalia pikir.

Sakaru-kuru lembu, saregéng-regéng banténg.
Hartina : Samiskin-miskinna ogé pangagung mah tangtu baé moal miskin cara somah nu teu boga.

Sakecap kadua gobang
Hartina : Gampang ngambekjeung gampang ngadék deuih.

Sakiriciking duit, sakocopoking bogo.
Hartina : Naon baé anu matak narik kana haté urang.

Sakirincinging duit, sakocopoking iwak.
Hartina : Sanajan saeutik, omat ulah arék wani ngagasab duit Nagara.

Salah tincak.
Hartina : Goréng kalakuanana, teu merenah paripolahna.

Salieuk béh.
Hartina : Beunghar, sagala aya.

Saluhur-luhur punduk, tara ngaliwatan hulu.
Hartina : Sapinter-pinterna murid, pangartina moal leuwih ti guruna.

Samagaha pikir.
Hartina : Bingung, poékeun haté, susah pikir.

Sangsara di geusan betah.
Hartina : Teuing ku miskin, teu boga naon-naon pisan ku lantaran geus embung digawé nyiar kipayah. Anéhna téh, ari hirup mah hayang kénéh.

Sapi anut ka banténg.
Hartina : Awéwé nuturkeun ka salakina.

Sapu nyéré pegat simpay..
Hartina : Paturay papisah.

Sareundeuk saigel = Sabobot sapihanéan = Sabata sarimbagan.
Hartina : Sauyunan, layeut, tara aya pacéngkadan.

Sari gunung.
Hartina : Ngeunaan ka jelema anu ti kajauhan mah katémbongna teh kasép atawageulis, tapi ari geus deukeut bréh baé yén rupana teh goréng patut.

Sarumbak panggangan.
Hartina : Sanggeus réngsé dagangna jeung daganganana geus payu kabéh.

Satengah buah leunca.
Hartina : Teu jejeg ingetanana, langlang-lingling, rada gélo.

Satru kabuyutan.
Hartina : Musuh nu geus lila pisan.

Saumur nyunyuhun hulu.
Hartina : Saumur hirup, rumingkang di bumi alam.

Saungkab peundeuy.
Hartina : Omongan anu pondok, tur kurang manis.

Sawaja sabeusi.
Hartina : Sarua ménakna atawa beungharna. Ngeunaan ka nu laki-rabi.

Sawan geureuh.
Hartina : Teu tulus rék kawinna, boro geus loba nu nyarahoeun jeung nyaritakeun.

Sawan goléah.
Hartina : Mondok teu milih heula tempat anu pantes; abong-abong geus tunduh, dimana baé dugna. Di dinya tunduh, di dinya goléah.

Sawan kuya.
. Ari naékna mah bisa jeung gampang, ngan turunna teu bisa jeung hésédeuih
.- Gampang ari meunangna pagawéan mah, ngan hésé béléké pikeun kaluarna.

Séngsérang padung.
Hartina : Ngeunaan awéwé atawa lalaki anu loba kénéh napsuna cara baheula keurngora. Sasarina aya di jelema nu geus kolot, nu téréh paéh.

Séngsérang panon.
Hartina : Ngeunaan awéwé atawa Ialaki anu mimiti begér, resep nénjo ka kabogoh.Bogoh enyaan mah encan.

Sentak badakeun.
Hartina : Teu ceehan dina digawé. Dina mimiti mah pohara getolna, tapi beuki lila, beuki ngedul, tungtungna pagawéan téh diantep teu dipigawé pisan.

Sereg di buana, logor di liang jarum.
Hartina : Ku lantaran loba kasalahan atawa dosa, embung cicing di nu ramé, sababsieun; karesepna teh di nu suni, nu euweuh jelema.

Sereg di panto, logor di liang jarum.
Hartina : Nyingkahan hirup kumbuh jelema loba, sabab Ioba dosa, Ioba kasieun jeung kaéra; betahna téh di nu suni, nu teu ayajelema.

Seukeut ambeu, seukeut panon.
Hartina : Loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara, nepi ka perkara nu kumaha baé ogé bisa kabongkar. leu téh ngeunaan ka pulisi.

Seukeut tambang manan gobang.
Hartina : Sakumaha gagahna, wanina jeung ngalawanna ogé, jalma jahat mahawal-ahir tangtu katangkepna ku pulisi.

Seuneu hurung dipancaran.
Hartina : Nu keur napsu, heug ditambahan pisan ku pikakeuheuleun, tangtu baé ngambekna jadi tambah.

Seuneu hurung, cai caah.
Hartina : Keur amarah, keur ambek, keur napsu.

Seuseut batan neureuy keueus.
Hartina : Hésé pisan.

Sibanyo laleur.
Hartina : Ledis pisan, teu nyésa saeutik-eutik acan.

Siduru isuk.
Hartina : Nyunatan atawa kariaan, teu maké tatabeuhan.

Sieun bahé tuluy tamplok.
Hartina : Sieun rugi saeutik, jadina rugi gedé pisan.

Sieun képlok, tuluy bahé.
Hartina : Risi bisi rugi ku saeutik, ahirna rugi gedé.

Sieuran.
Hartina : Sapaliwat mah siga goréng rupana, tapi lamun diawas-awas bet tegep turmanis.

Sireum ateulan.
Hartina : Teu rata gedéna, atawa teu rata Ieutikna; gedé sawaréh.

Sireum ogé katincak-tincak teuing mah tangtu ngégél.
Hartina : Nu leutik, tur hina ogé, ari dikaya-kaya teuing mah tangtu ngalawan ngabéla diri.

Sirung ngaliwatan tunggul.
Hartina :. Darajat atawa milik anak, ngaluhuran bapa.. Anak ninggalkeun paéh ka indung atawa ka bapana.

Situ kaliung ku taman.
Hartina : Anu heubeul, éta nu kawentar atawa kamashur. Anu anyar mah henteu.Upamana : Ngeunaan imah jst.

Sosoroh ngadon kojor.
Hartina : Kikiriman ku lantaran aya pangarahan, tapi boro-boro meunang kauntungan, kalah ka meunang wiwirang jeung karugian.

Suku dijieun hulu, hulu dijieun suku.
Hartina : Digawé nyiar kipayah, kalawan méakkeun tanagajeung pikiran.

0 Response to "Paribasa Sunda Anu Di Mimitian Ku Huruf R Jeung S"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel