Download TATABASA SUNDA KIWARI.pdf

Download TATABASA SUNDA KIWARI.pdf

TATABASA SUNDA KIWARI
Drs. Yayat Sudaryat, M.Hum
Drs. Abud Prawirasumantri
Drs. H. Karna Yudibrata

PANGJAJAP
Tata  basa  mangrupa  salasahiji  dahan  élmu  basa  anu  medar seluk-  beluk kaédah basa. Aya rupa-rupa kaédah basa, di antarana, tata sora (fonologi) anu ngulik adegan sora basa; tata kecap (morfologi) anu ngulik  adegan  kecap;  tata  kalimah  (sintaksis)  anu  ngulik  adegan kalimah; jeung  tata  wacana  (pragmatik)  anu  ngulik  adegan  wacana. Jadi,  aya  unsur-unsur  basa  anu jadi  garapan  tata  basa  nya  éta  sora, morfém, kecap, frasa, klausa, kalimah, jeung wacana. 

Adegan  basa  anu  digambarkeun  dina  ieu  buku  ngajanggélék dina  wangun  pola-pola. Ngarumuskeun  pola-pola  téh  didadasaran  ku fénoména basa anu nyata; jadi, sipatna déskriptif. Najan kitu, teu kudu héran lamun aya data basa nu sipatna intuitif. Hal ieu dimeunangkeun lantaran nu nyusun ieu buku téh masih kénéh panyatur asli basa Sunda.

Conto-conto  adegan  basa  anu  dipidangkeun  dina  ieu  buku dicutat  tina  wacana  sastra, pangaweruh,  jeung  warta  anu  gelar  dina buku-buku, majalah, koran, jeung hasil panalungtikan. Sanajan  can bisa dicekel jadi padoman tata basa, hasil analisis déskriptif téh gedé gunana pikeun  tatapakan  enggoning  nyusun  kaédah  basa  atawa  tata  basa  anu sipatna normatif  atawa  préskriptif.  Tata  basa  baku,  upamana,  kudu disusun dumasar kana norma-norma anu galib dipaké dina komunikasi basa  anu  nyata, tangtuna  baé  sabada  dikodifikasi luyu jeung  tata  cara standardisasi, sangkan kaédah anu dilakukeun téh henteu ―ngangkang‖ tapi napak dina kanyataan. Tah, palebah dieu  mah dipiharep  ieu  buku téh  bisa  mauran wawaran kana  tarékah  ngamumulé  jeung  mekarkeun basa Sunda katut élmuna.

Ku  digelarkeunana  ieu  buku,  lain  duméh  nu  nyusunna  luhur kaweruhna  jembar  panalarna, tapi  éstuning  hayang  rumojong sasieureun  sabeunyeureun kana tarékah  ngamumulé  basa Sunda.  Atuh Tatabasa Sunda Kiwari teu kudu anéh mun dina ieu buku réa kurangna. Perkara éta mah moal rék  disumputsalindungkeun,  da  geus  nembrak  ieuh.  Ku  kituna, panggitik  katut panyawad  geusan  nyarungsum  ieu  buku,  pohara dianti-antina. Mugia aya mangpaatna. Cag!

                                                                                                                     Bandung, Désémber 2003
                                                                                                                     Pun panyusun,
                                                                                                                     


                                                                                                                     AKY

DAFTAR EUSI
PANGANTEUR............................................................................   v
DAFTAR EUSI................................................................................  vi
BAB I    BUBUKA.........................................................................    1
1.1 Kalungguhan jeung Pancén Basa Sunda.................................    1
1.2 Ragam Basa Sunda...................................................................    1
1.3 Basa Sunda anu Bener tur Merenah........................................    7
1.4 Basa Sunda Baku......................................................................    7
1.4.1 Ciri Basa Sunda Baku.............................................................    7
1.4.2 Tarékah Ngabakukeun Basa Sunda.....................................    9
1.5 Ambahan Tata Basa Baku Basa Sunda....................................... 11

BAB II  TATA SORA......................................................................  13
2.1 Ambahan Tata Sora..................................................................  13
2.2 Sora basa, Foném, jeung Aksara.............................................  13
2.3 Alat Ucap..................................................................................  14
2.4 Vokal........................................................ ...............................   16
2.4.1 Cara Ngawangun Vokal  .......................................................  16
2.4.2 Sebaran Vokal.......................................................................   23
2.5 Konsonan..................................................................................  23
2.5.1 Cara Ngawangun Konsonan................................................    23
2.5.2 Sebaran Konsonan................................................................    31
2.6 Runtuyan Sora, Engang, jeung Kecap..... .............................     32
2.6.1 Adegan Engang.......................................................................  33
2.6.2 Runtuyan Sora........................................................................  34
2.6.2.1 Runtuyan Vokal................................. ................................   34
2.6.2.2 Runtuyan Konsonan.......................... ...............................   36
2.6.3 Kluster................................................... ................................   43
2.7 Ciri Supraségmétal................................... ................................   46
2.8 Rinéka Sora.............................................. ..............................     47
2.8.1 Sirnaan...................................................................................    48
2.8.2.1 Sirnapurwa..........................................................................    48
2.8.2.2 Sirnamadya........................................................................    48
2.8.2.3 Sirnawekas....................................... ...................................   48
2.8.2 Swarabakti.......................................... ...................................... 48
2.8.2.1 Swarabakti Awal............................. .....................................   48
2.8.2.2 Swarabakti Tengah................................................................ 48
2.8.2.3 Swarabakti Ahir..................................................................... 48
2.8.3 Bagentén................................................................................    49
2.8.3.1 Bagentén Vokal...................................................................    49
2.8.3.2 Bagentén Konsonan..........................................................    50
2.8.4 Métatésis.................................................. ..............................   51
2.8.5 Asimilasi.................................................................................    51

BAB III  TATA KECAP....................................................................    48
3.1 Ambahan Tata Kecap.................................. ...............................   48
3.2 Kecap..........................................................................................    50
3.2.1 Wangenan Kecap....................................................................    50
3.2.2 Pangwangun Kecap.................................................................    51
3.2.2.1 Morfém jeung Kecap.............................................................   51
3.2.2.2 Wujud Morfém: Morfem jeung Alomorf. 
3.2.2.3 Jangkar, Bakal, Bagal, Cakal, jeung Puhu. 
3.2.2.4 Wangun Asal jeung Wangun Dasar........... 
3.2.3  Pangwuwuh Kecap..................................... 
3.2.3.1 Afiks, Proléksém, Formatif, jeung Klitik... 
3.2.4 Wangun Kecap.............................................. 
3.2.4.1 Kecap Salancar........................................... 
3.2.4.2 Kecap Rundayan........................................ 
3.2.4.3 Kecap Rajékan........................................... 
3.2.4.4 Kecap Kantétan......................................... 
3.2.4.5 Kecap Wancahan...................................... 
3.2.5 Warna Kecap............................................... 
3.3 Kecap Barang (Nomina)................................. 
3.3.1 Wangenan Kecap Barang............................ 
3.3.2 Wanda Kecap Barang.................................. 
3.3.3 Wangun Kecap Barang................................ 
3.4 Kecap Pagawéan (Verba)............................... 
3.4.1 Wangenan Kecap Pagawéan...........................
3.4.2 Wanda Kecap Pagawéan.................................
3.4.3 Wangun Kecap Pagawéan...............................
3.5 Kecap Sipat (Adjéktiva).....................................
3.5.1 Wangenan Kecap Sipat...................................
3.5.2 Wanda Kecap Sipat...............................
3.5.3 Wangun Kecap Sipat............................
3.6 Kecap Bilangan (Numeralia)................... 
3.6.1 Wangenan Kecap Bilangan................... 
3.6.2 Wanda Kecap Bilangan.........................  132
3.6.3 Wangun Kecap Bilangan.......................  132
3.7 Kecap Pancén (Partikel)...........................  136
3.7.1 Wangenan Kecap Pancén......................  136
3.7.2 Wangun Kecap Pancén.........................    136
3.7.3 Wanda Kecap Pancén...........................    138
3.7.3.1 Kecap Panambah (Advérbia).............    138
3.7.3.2 Kecap Panyambung (Konjungsi).......    144
3.7.3.3 Kecap Pangantét (Préposisi)..............    146
3.7.3.4 Kecap Panyeluk (Interjéksi).............    160

BAB IV  TATA KALIMAH.......................................      161
4.1 Hakekat Tata Kalimah...........................    161
4.1.1 Wangenan Tata Kalimah....................    161
4.1.2 Ambahan Tata Kalimah.....................    161
4.2 Frasa.............................................................    162
4.2.1 Wangenan Frasa........................................    162
4.2.2 Wanda Frasa................................................. 162
4.2.2.1 Frasa Endosentrik...................................... 163
4.2.2.2 Frasa Eksosentris....................................... 166
4,2,3 Warna Frasa.................................................. 167
4.2.3.1 Frasa Nominal........................................... 167
4.2.3.2 Frasa Verbal.............................................. 174
4.2.3.3 Frasa Adjektival........................................ 180
4.2.3.4 Frasa Numeral........................................... 184
4.2.3.5 Frasa Preposisional................................... 187
4.3 Kalimah.......................................................... 188
4.3.1 Wangenan Kalimah..................................... 189
4.3.2 Unsur Kalimah............................................ 190
4.3.3 Wangun Kalimah........................................  194
4.3.3.1 Kalimah Salancar..................................... 194
4.3.3.1.1 Kalimah Basajan.................................. 194
4.3.3.1.2 Kalimah Jembar.................................... 194
4.3.3.2 Kalimah Rangkepan................................ 199
4.3.3.2.1 Kalimah Ngantet ................................. 199
4.3.3.2.2 Kalimah Sumeler................................. 209
4.3.3.3 Kalimah Ringkesan................................ 219
4.3.3.3.1 Kalimah Singgetan..............................  219
4.3.3.3.2 Kalimah Runtuyan..............................   221
4.3.3.3.3 Kalimah Sambungan..........................    222
4.3.3.3.4 Kalimah Tambahan............................    223
4.3.3.3.5 Kalimah Jawabann.............................    224
4.3.3.4 Kalimah Singget...................................   225
4.3.3.4.1 Kalimah Salam..................................   225
4.3.3.4.2 Kalimah Panyeluk.............................    225
4.3.3.4.3 Kalimah Panggero.............................    226
4.3.3.4.4 Kalimah Judul...................................    227
4.3.3.4.5 Kalimah Motto..................................    227
4.3.3.4.6 Kalimah Inskripsi..............................    228
4.3.4 Warna Kalimah.......................................... 
4.3.4.1 Kalimah Pagawean.................................
4.3.4.1.1 Kalimah Ekalaju (Monotransitif)........
4.3.4.1.2 KalimahDwilaju (Bitransitif)..............
4.3.4.1.3 Kalimah Madyalaju (Semitransitif)....
4.3.4.1.4 Kalimah Tanlaju (Intransitif)..............
4.3.4.1.5 Kalimah Migawe (Aktif).....................
4.3.4.1.6 Kalimah Dipigawe (Pasif)..................
4.3.4.1.7 Kalimah Migawe Maneh (Refleksif)...
4.3.4.1.8 Kalimah Silihbales (Resiprokal)..........
4.3.4.1.9 Kalimah Kahanan (Eksistif)................
4.3.4.2 Kalimah Tanpagawean...........................
4.3.4.2.1 Kalimah Barang...................................
4.3.4.2.2 Kalimah Sipat......................................
4.3.4.2.3 Kalimah Bilangan...............................
4.3.4.2.4 Kalimah Pangantet..............................
4.3.5 Wanda Kalimah........................................
4.3.5.1 Kalimah Wawaran (Deklaratif).............
4.3.5.2 Kalimah Pananya (Interogatif)..............
4.3.5.3 Kalimah Panitah (Imperatif)..................
4.3.5.4 Kalimah Ebrehan (Ekslamatif)..............
4.3.5.5 Kalimah Anteban (Emfatik)..................
4.3.6 Transformasi Kalimah..............................
4.3.6.1 Permutasi...............................................
4.3.6.2 Topikalisasi............................................
4.3.6.3 Pamungkir (Negasi)...............................
4.3.6.4 Delisi (Elipsis).......................................

BAB V  TATA WACANA ........................................... 
5.1 Ambahan Tata Wacana.............................. 
5.2 Wangenan Wacana.................................... 
5.3 Wujudiah Wacana..................................... 
5.3.1 Pakakas Wacana..................................... 
5.3.2 Unsur-unsur Wacana.............................. 
5.3.2.1 Dialog.................................................. 
5.3.2.2 Monolog.............................................. 
5.3.2.3 Paragraf............................................... 
5.3.2.4 Kalimah...............................................
5.4 Kontéks Wacana.......................................
5.4.1 Undak usuk atawa Tatakrama Basa.......
5.4.2 Nu Maké Basa jeung Nu Dicaritakeun..
5.4.3 Galur Omongan....................................
5.4.4 Kasang Tukang Tempat, Waktu, Suasana. 
5.4.5 Alat nu Digunakeun......................................
5.4.6 Rasa, Nada, jeung Ragam Basa...................
5.4.7 Amanat jeung Tujuan Omongan.................
5.5 Adegan Wacana.............................................
5.5.1 Wangenan Adegan Wacana........................
5.5.2 Kohési.........................................................
5.5.2.1 Kohési Gramatikal...................................
5.5.2.2 Kohési Léksikal.......................................
5.5.2.3 Konjungsi................................................
5.5.3 Kohérénsi............................................. ......
5.5.3.1 Kohérénsi Référénsial.............................
5.5.3.2 Kohérénsi Tékstual.................................
5.6 Ragam Wacana.............................................
5.6.1 Wanda Wacana.........................................
5.6.1.1 Wacana Lisan.........................................
5.6.1.2 Wacana Tulis..........................................
5.6.2 Wangun Wacana........................................
5.6.2.1 Wacana Narasi........................................
5.6.2.2 Wacana Deskripsi...................................
5.6.2.3 Wacana Eksposisi...................................
5.6.2.4 Wacana Argumentasi.........................  ....
5.6.3 Warna Wacana...........................................
5.6.3.1 Wacana Fiksi..........................................
5.6.3.2 Wacana Non-fiksi...................................

DAFTAR PUSTAKA................................................................


1 Response to "Download TATABASA SUNDA KIWARI.pdf"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel